This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

 

Regulamin dowozu uczniów
Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie w Polkowicach organizuje dowóz na zajęcia szkolne uczniów zamieszkałych w obwodzie.
 2. Z dowozu korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach znajdujący się na liście osób dojeżdżających do szkoły.
 3. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas dowozu, odwozu, wsiadania i wysiadania czuwa opiekun wyznaczony przez szkołę .
 4. Opiekun ma obowiązek odebrania dzieci kl. I-IV wyjeżdzających ze szkoły ze świetlicy szkolnej.
 5. Opiekun ma za zadanie pilnować ładu i porządku wśród uczniów (zasady BHP) oczekujących na przyjazd autobusu szkolnego przed zajęciami szkolnymi i po zajęciach szkolnych (5 minut przed planowanym terminem przyjazdu i odjazdu autobusu).
 6. Opiekun ma za zadanie pilnować ładu i porządku wśród uczniów (zasady BHP )w trakcie przejazdu autobusu do szkoły i po zajęciach szkolnych.
 7. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym mają obowiązek stosować się do poleceń opiekuna i kierowcy.
 8. Uczniowi podczas jazdy nie wolno:
  • otwierać drzwi autobusu podczas jazdy oraz zajmować miejsca w pobliżu  kierowcy w sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający  prowadzenie pojazdu,
 • zachowywać się w sposób utrudniający pracę kierowcy oraz uciążliwy dla  współpodróżnych,
 • stać podczas jazdy, otwierać okna, zaśmiecać pojazdu,
 • wysiadać z autobusu w miejscu innym niż wyznaczony (przystanek).
 1. Uczniowie przyjeżdzający do szkoły oraz uczniowie kl. V-VIII i gimnazjum wyjeżdzający ze szkoły mają obowiązek punktualnie stawiać się na wyznaczonym przystanku.
 • Uczniowie kl. I-IV wyjeżdzający ze szkoły po lekcjach przebywają w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela – wychowawcy i stosują się do Regulaminu świetlicy.
 • Opiekun o niewłaściwym zachowaniu ucznia w trakcie przejazdu informuje wychowawcę świetlicy, pedagoga lub Dyrektora szkoły
 • Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze z domu do przystanku autobusowego i podczas powrotu z przystanku do domu (w przypadku uczniów kl. I-IV proszę wypełnić upoważnienie do odbioru dziecka lub zgodę na samodzielny powrót)
 • Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za powrót dziecka ze szkoły po lekcjach innym środkiem lokomocji niż wskazany przez szkołę autokar.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.
 • Rodzice i uczniowie informowani są o rozkładzie jazdy autobusów oraz o zmianach w tym rozkładzie. Informacje dostępne są w sekretariacie szkoły.
 • Rodzice oraz uczniowie zgłaszają wszystkie nieprawidłowości związane z dowozem wychowawcy świetlicy lub dyrektorowi szkoły.
 • W przypadku zniszczenia mienia lub wyrządzenia szkody w autokarze przez ucznia, rodzice zobowiązani są do pełnego pokrycia kosztów naprawy.
 • W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu uczeń zachowujący się nieodpowiednio i nie reagujący na uwagi opiekuna/kierowcy może zostać ukarany karami przewidzianymi w Statucie szkoły.
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 nie bierze odpowiedzialności, nie finansuje i nie zapewnia opieki podczas dojazdu innymi środkami lokomocji niż autobus wskazany przez szkołę. W uzasadnionych przypadkach finansuje zwrot kosztów przejazdu do szkoły po przedłożeniu zakupionego biletu miesięcznego.
 • Obowiązek zapoznania z regulaminem rodziców i dzieci dojeżdżających spoczywa na wychowawcach świetlicy.

                                                                                                         

Zatwierdził: Dyrektor Szkoły

Podstawowej nr 4 w Polkowicach

Dorota Gnych

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440