This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Regulamin dowozu uczniów
Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie w Polkowicach organizuje dowóz na zajęcia szkolne uczniów zamieszkałych w obwodzie.
 2. Z dowozu korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach znajdujący się na liście osób dojeżdżających do szkoły.
 3. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas dowozu, odwozu, wsiadania i wysiadania czuwa opiekun wyznaczony przez szkołę .
 4. Opiekun ma obowiązek odebrania dzieci kl. I-IV wyjeżdzających ze szkoły ze świetlicy szkolnej.
 5. Opiekun ma za zadanie pilnować ładu i porządku wśród uczniów (zasady BHP) oczekujących na przyjazd autobusu szkolnego przed zajęciami szkolnymi i po zajęciach szkolnych (5 minut przed planowanym terminem przyjazdu i odjazdu autobusu).
 6. Opiekun ma za zadanie pilnować ładu i porządku wśród uczniów (zasady BHP )w trakcie przejazdu autobusu do szkoły i po zajęciach szkolnych.
 7. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym mają obowiązek stosować się do poleceń opiekuna
  i kierowcy.
 8. Uczniowi podczas jazdy nie wolno:
  • otwierać drzwi autobusu podczas jazdy oraz zajmować miejsca w pobliżu  kierowcy w sposób    

   powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający  prowadzenie pojazdu,

 • zachowywać się w sposób utrudniający pracę kierowcy oraz uciążliwy dla  współpodróżnych,
 • stać podczas jazdy, otwierać okna, zaśmiecać pojazdu,
 • wysiadać z autobusu w miejscu innym niż wyznaczony (przystanek).
 1. Uczniowie przyjeżdzający do szkoły oraz uczniowie kl. V-VIII i gimnazjum wyjeżdzający ze szkoły mają obowiązek punktualnie stawiać się na wyznaczonym przystanku.
 • Uczniowie kl. I-IV wyjeżdzający ze szkoły po lekcjach przebywają w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela –wychowawcy i stosują się do Regulaminu świetlicy.
 • Opiekun o niewłaściwym zachowaniu ucznia w trakcie przejazdu informuje wychowawcę świetlicy, pedagoga lub Dyrektora szkoły
 • Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze z domu do przystanku autobusowego i podczas powrotu z przystanku do domu (w przypadku uczniów kl. I-IV proszę wypełnić upoważnienie do odbioru dziecka lub zgodę na samodzielny powrót )
 • Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za powrót dziecka ze szkoły po lekcjach innym środkiem lokomocji niż wskazany przez szkołę autokar.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.
 • Rodzice i uczniowie informowani są o rozkładzie jazdy autobusów oraz o zmianach w tym rozkładzie. Informacje dostępne są w sekretariacie szkoły.
 • Rodzice oraz uczniowie zgłaszają wszystkie nieprawidłowości związane z dowozem                wychowawcy świetlicy lub dyrektorowi szkoły.
 • W przypadku zniszczenia mienia lub wyrządzenia szkody w autokarze przez ucznia, rodzice zobowiązani są do pełnego pokrycia kosztów naprawy.
 • W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu uczeń zachowujący się nieodpowiednio i nie reagujący na uwagi opiekuna/kierowcy może zostać ukarany karami przewidzianymi w Statucie szkoły.
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 nie bierze odpowiedzialności, nie finansuje i nie zapewnia opieki podczas dojazdu innymi środkami lokomocji niż autobus wskazany przez szkołę. W uzasadnionych przypadkach finansuje zwrot kosztów przejazdu do szkoły po przedłożeniu zakupionego biletu miesięcznego.
 • Obowiązek zapoznania z regulaminem rodziców i dzieci dojeżdżających spoczywa na wychowawcach świetlicy.

                                                                                                         

                                                                                        Zatwierdził: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach

                                                                                                            Dorota Gnych

                                                                                         

zał. nr1.Upoważnienie do odbioru dziecka kl. I-IV z przystanku autobusowego

nr2. Zgoda na samodzielny powrót z przystanku autobusowego dziecka kl. I-IV do domu.

 

 

UPOWAŻNIENIE

                         DO ODBIORU DZIECKA KL. I-IV Z PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO

                                                 na rok szkolny 2019-2020

Upoważniam w roku szkolnym ...........   do odbioru mojego dziecka ……………………………….

                                                                                                                                          (imię i nazwisko ucznia/kl.)

z przystanku autobusowego w miejscowości ................................ następujące osoby (rodzice wpisują również siebie):

 1. .......................................................................................................................................

( imię i nazwisko, nr dokumentu potwierdzającego tożsamość

 1. .......................................................................................................................................

( imię i nazwisko, nr dokumentu potwierdzającego tożsamość )

 

Ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót mojego dziecka z przystanku autobusowego do domu.

..........................................

(podpis rodzica /prawnego opiekuna)

 

 

 

 

 

                

              ZGODA

 

NA SAMODZIELNY POWRÓT Z PRZYSTANKU AUTOBUSOWERGO DZIECKA

 1. I-IV DO DOMU-na rok szkolny 2019-2020

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót z przystanku miejscowość …………………….

do domu mojego dziecka

……………………………………………………………ucz. klasy ..........

                           /imię i nazwisko ucznia

Ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót mojego dziecka z przystanku autobusowego do domu.

..........................................

(podpis rodzica /prawnego opiekuna)

Pouczenie:

Szanując sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i sprawowania pieczy nad dzieckiem Szkoła Podstawowa nr 4
w Polkowicach dopuszcza możliwość samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły/świetlicy . W przypadku wyrażenia woli dotyczącej samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły/ świetlicy pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie. Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z art.43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2017 poz. 1260 z późn.zm) dziecko w wieku do 7 lat, poza strefą zamieszkania, może korzystać z drogi publicznej tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Narażanie dziecka na niebezpieczeństwo przez osobę na której ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo podlega odpowiedzialności karnej. W przypadku wystąpienia różnych okoliczności, /np. złe samopoczucie dziecka/ obaw pracowników szkoły , że samodzielny powrót dziecka ze szkoły/ świetlicy może stanowić zagrożenie dla jego zdrowia lub bezpieczeństwa szkoła zastrzega możliwość wzywania rodziców /prawnych opiekunów do osobistego odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej.

 

..........................................

 

                                                                                                                      (podpis rodzica /prawnego opiekuna)

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440