This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

REGULAMIN STOŁÓWKI

Szkoła Podstawowa nr 4 w Polkowicach

1.Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla i pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach.

2.Z obiadów korzystać mogą uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie, dzieci których dożywianie dofinansowuje OPS i pracownicy szkoły.

 1. Wydawanie obiadów obowiązuje w godzinach od 11.40 do 14.45
 2. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby zapisane na obiady szkolne oraz nauczyciele dyżurujący.
 3. Przed ladą do wydawania obiadów obowiązuje kolejka.
 4. Obiady wydawane są za okazaniem imiennego bloczka ze wizerunkiem w wyznaczonym czasie pod opieką nauczyciela.
 5. W przypadku: przewidzianej nieobecności dziecka w szkole ( np. wycieczka) rezygnację z obiadu należy zgłosić przynajmniej trzy dni wcześniej, w przypadku choroby dziecka do godz. 8.00 w dniu nieobecności. Odpisy mogą być dokonywane osobiście lub telefonicznie (tel.: 076/746-53-70 w. 163 -intendent).W przypadku braku zgłoszenia rodzic poniesie koszty niespożytego posiłku.
 6. Odpisy z obiadów na postawie zgłoszonej nieobecności realizowane są w następnym miesiącu.
 7. Opłaty za obiady za dany miesiąc przyjmowane są gotówką u intendenta lub przelewem na konto szkoły do 15-tego każdego miesiąca.
 • Wpłat bezgotówkowych dokonuje się przelewem na rachunek bankowy nr. 66 1020 3017 0000 2402 0429 7263. W tytule płatności należy wpisać : imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc żywieniowy. Przed dokonaniem przelewu należy uzgodnić kwotę wpłaty
  u intendenta szkoły( zawierającą ewentualne odliczenia z tytułu odpisów itp.) Po wpłaceniu uzgodnionej kwoty należy dostarczyć intendentowi potwierdzenia wpłaty w formie papierowej lub elektronicznej na adres : intendent@sp4.polkowice.pl.
 • Wpłaty gotówkowe będą przyjmowane przez intendenta od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 7.00 do 15.00 a 15-tego każdego miesiąca do 16.00

10.Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat dziecko zostanie wypisane z obiadów.

 1. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są skontaktować się z kierownikiem stołówki lub intendentem tel.076/746-53-70 w. 163,136.
 2. Z uwagi na koniec okresów rozliczeniowych odpisy w wymienionych miesiącach należy zgłaszać w następujących terminach:
 • w grudniu – do 10 dnia miesiąca ,w czerwcu – do 10 dnia miesiąca
 1. Z obiadów mogą korzystać uczniowie nieobecni w szkole. Obiad  wydawany jest wówczas rodzinie lub opiekunom ucznia we własnych pojemnikach, za okazaniem legitymacji szkolnej.
 2. Przekazanie bloczka obiadowego innej osobie może nastąpić tylko za zgodą kierownika stołówki lub nauczyciela dyżurującego.
 3. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego okienka.
 4. Uczeń w szklonej stołówce jest zobowiązany do:
 • dbałości o czystość, ład i porządek
 • zachowania się tak, by nie przeszkadzać osobą spożywającym posiłek
 • uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Stołówki i właściwego zachowania się na terenie obiektu w przypadku naruszenia ustalonych zasad dziecko zostanie wypisane z obiadów.

                                                                                   zatwierdził: Dyrektor Szkoły

                                                                                   Podstawowej nr 4 w Polkowicach

                                                                                                        

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym Regulaminem Stołówki Szkolnej.

 

 

                                                                                                                                         ………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                

Data i podpis rodzica /opiekuna prawnego

 

 1. Administratorem danych osobowych Twoich oraz Twojego dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Polkowicach, ul. ul. Hubala 3, 59-100 Polkowice
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Polkowicach możliwy jest poprzez adres email: iod@sp4.polkowice.pl
 3. Twoje dane osobowe oraz Twojego dziecka przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z pobytem dziecka w świetlicy szkolnej
 4. Pozostałem informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdziesz na stronie sp4polkowice.pl, lub w sekretariacie szkoły

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY (pobierz plik karta.docx  lub plik karta.pdf)

 

 

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440