This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Jak wybrać zawód?

Jakie kroki należałoby podjąć, aby umiejętnie i jak najlepiej wybrać drogę zawodową w przyszłości? Bardzo ważne jest, aby poznać swoje mocne i słabe strony, swoje cechy osobowości i swoje predyspozycje zawodowe. Nie wszystkie zdolności znane są od razu. Twoje zainteresowania i pasje pojawiają się w trakcie nauki czy spotkań z ciekawymi ludźmi. Pewne umiejętności można też wykształcić w działaniu, podczas zajęć pozalekcyjnych czy w ramach kół zainteresowań. Należy zatem nauczyć się kierować sobą, rozwijać swoje zdolności i szukać działań, w których można się wykazać.

Pierwszy krok do wyboru zawodu, to poznanie samego siebie oraz zapoznanie się z rodzajami zawodów i ich charakterystykami. Na początku dobrze jest zastanowić się i odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania, na przykład takie jak te:

 • „Jakie są moje mocne i słabe strony?”
 • „Jakie mam zainteresowania i uzdolnienia?”
 • „Czy najlepiej uczysz się i zapamiętujesz słuchając innych, patrząc czy wykonując jakieś ćwiczenia?”
 • „Lubisz pracować w grupie czy indywidualnie?”
 • „Wolisz sam podejmować decyzję czy chętnie radzisz się innych?”
 • „Jaki charakter pracy Cię interesuje (praca fizyczna/umysłowa)?”
 • „Jakie są Twoje wartości? Co jest dla Ciebie ważne?”

Aby odpowiedzieć na te i inne pytania, które pomogą w rozpoznaniu Twoich predyspozycji zawodowych warto przejrzeć materiały na stronach:

http://einsteinpce.strefa.pl/gimnazjum/

http://zawodowe.info/test-predyspozycji-zawodowych

http://www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl/narzedzia-dla-ucznia.html

lub Testy zainteresowań i predyspozycji zawodowych online:

1. Jaki zawód powinieneś wybrać?

https://www.kariera.pl/jaki-zawod-pasuje-do-ciebie/

2.Test predyspozycji zawodowych.

http://zawodowe.info/      

3.Kwestionariusz ankietowy zawodowych predyspozycji.

http://www.interklasa.pl/portal/index/web?webURL=/portal/dokumenty/doradztwo_testy/zawodowe_predyspozycje.htm                                    

Testy możesz wypełnić także u szkolnego doradcy zawodowego lub w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach.

Na pewno dobrze byłoby gdybyś także zapoznał się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych w najbliższym regionie tj. W Polkowicach, Lubinie, Chocianowie, Głogowie, Rudnej. Nie mniej jednak, jeżeli szkoły w okolicy nie oferują tego, co poszukujesz warto realizować swoje marzenia i poszukać wymarzonej szkoły dalej. Pamiętaj, że szkoła to środek do uzyskania wymarzonego zawodu, który da możliwość satysfakcjonującej pracy.

Bardzo ważna jest także wiedza o różnych zawodach, którą możesz nabyć podczas rozmów z doradcą zawodowym, rodzicami, znajomymi i przedstawicielami zawodów. To jest bardzo ważne!

Wiedzę o zawodach możesz także uzyskać na stronach internetowych:

http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/

http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

Przy wyborze zawodu warto uwzględnić zapotrzebowanie na rynku pracy. W tym temacie wiedze pozyskasz na stronie:

https://barometrzawodow.pl/dolnoslaskie/prognozy-dla-powiatow

Tabela zawodów  

Pomocna w wyborze przyszłego zawodu może być poniższa tabela, w której wymienione zostały przykładowe typy i podtypy zawodów oraz wymagania, jakie stawiane są kandydatom do danego zawodu. Warto, analizując zawartości tabeli zwrócić uwagę na to, jakie zawody są teraz – na tym etapie nauki – atrakcyjne czy ciekawe dla dziecka. Tabela może okazać się pomocna w określeniu preferencji zawodowych gimnazjalisty (skłonności człowieka do wykonywania określonych czynności, posługiwania się specjalistycznymi narzędziami pracy w danym środowisku zawodowym). Zawody, jakie wykonują ludzie, można najogólniej podzielić na zawody związane z: techniką, przyrodą, ludźmi, wizerunkiem artystycznymi i danymi .

Należy także pomyśleć w jakim środowisku chcecie pracować (np. fabryka, biuro, praca na powietrzu) oraz jakie czynności chcielibyście wykonywać (obsługa maszyn, pomoc ludziom, opieka nad zwierzętami i przyrodą, praca z danymi, prowadzenie prac badawczych, zarządzanie biznesem, działalność społeczna czy artystyczna, itp.)

 LP.

 Typy i podtypy   zawodów  

Zawody danego typu

Wymagania (zadania   zawodowe; zdolności

psychofizyczne) stawiane   w tym zawodzie człowiekowi

1.   

człowiek-

technika

np. elektryk, naukowiec, kierowca,

np. zdolności manualne,

zdolności techniczne, logiczne myślenie, wytrwałość

2.

człowiek- przyroda

np. mikrobiolog,

weterynarz, leśnik,

agronom

np. spostrzegawczość, zdolność

orientowania się w warunkach ekstremalnych, odporność, wytrzymałość na brak komfortu

3.

człowiek-

człowiek

np. nauczyciel,

sprzedawca, lekarz,

policjant, fryzjer

np. odpowiedzialność,

umiejętność nawiązywania

kontaktów z innymi, duża wrażliwość społeczna

4.

człowiek-

wizerunek artystyczny

np. aktor,

malarz, muzyk, pisarz

np. ekspresyjność,

kreatywność, bogata wyobraźnia, oryginalność

5

człowiek- dane

np. informatyk, makler giełdowy,

ekonomista, księgowy

np. logiczne myślenie,

opanowanie, wytrwałość, ambicja, pewność siebie, zdolności arytmetyczne

                                

 

INFORMATORY O ZAWODACH
 
1. Zawody obszaru medyczno-społecznego - czy to dla mnie?
 
2. Zawody rolniczo-leśne z ochroną środowiska - czy to dla mnie?
 
3. Jak wydobyć talent i uruchomić karierę - o zawodach obszaru mechanicznego. Część I
 
4. Jak wydobyć talent i uruchomić karierę - o zawodach obszaru mechanicznego. Część II
 
5. Zawody administracyjne i usługowe. Część I
6. Zawody administracyjne i usługowe. Część II
 
7. Zawody elektryczno-elektroniczne - czy to dla mnie?
 
8. Zawody z obszaru turystyczno-gastronomicznego - czy to dla mnie
 
9. Zawody artystyczne - czy to dla mnie?
 
 

INFORMACJE O ZMIANACH W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM

Uczniowie obecnych klas III gimnazjów mają możliwość rekrutacji do:

 • 3- letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4- letniego technikum,
 • 3-letniej szkoły branżowej I stopnia a następnie uczeń ma możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej II stopnia i uzyskać drugą kwalifikację a także zdać maturę i kontynuować naukę na studiach wyższych.

Uczniowie obecnych klas 8 Szkoły Podstawowej mają możliwość rekrutacji do:

 • 4- letniego  liceum ogólnokształcącego,
 • 5- letniego technikum,
 • 3-letniej szkoły branżowej I stopnia a następnie uczeń ma możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej II stopnia i uzyskać drugą kwalifikację a także zdać maturę i kontynuować naukę na studiach wyższych.

W dalszym ciągu do zawodów przypisane są kwalifikacje a więc określony zestaw wiedzy i umiejętności, charakterystycznych dla danego zawodu. Do tej pory były zawody z jedną, dwiema lub trzema kwalifikacjami. Wprowadzone zmiany zakładają zawody z jedną lub dwiema kwalifikacjami. Szkoła branżowa I stopnia będzie kształcić w zawodach, które kończą się jedną kwalifikacją. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu absolwent będzie mógł:

 • pójść do pracy,
 • wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 • kontynuować naukę w 2 – letniej szkole branżowej II stopnia w tym samym zawodzie (szkoły te powstaną od 1 września 2020r.). Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z drugiej kwalifikacji absolwent uzyska wykształcenie średnie zawodowe, drugą kwalifikację i dyplom technika. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia podobnie, jak w przypadku absolwentów liceów ogólnokształcących i techników mogą przystąpić do matury i uzyskać świadectwo dojrzałości i kontynuować naukę na studiach wyższych.

 

ROZMAWIAJĄC Z DZIECKIEM NA TEMAT WYBORU ZAWODU I SZKOŁY USTALAMY:

 1. Jak długo dziecko pragnie się jeszcze uczyć? (np.3 lata – szkoła branżowa, 4 (5)lat – technikum, 3(4) lat– liceum, 5 lat— studia ) - Uwzględniając możliwości dziecka.

2. W jakim typie szkoły dziecko chce się uczyć (Szkoła branżowa, technikum, liceum ogólnokształcące) uwzględniając:

- jak dziecko radziło sobie z nauką w gimnazjum (szkole podstawowej), jakie ma oceny, z których przedmiotów radzi sobie najlepiej a z których najgorzej, jaką ma motywację do nauki,

- jakie ma zainteresowania (co lubi robić, co robi chętnie) i zdolności (co robi dobrze)

3. Jaki zawód chciałoby wykonywać? Rozmawiając o zawodach uwzględniamy:

- jakie ma preferencje zawodowe - a więc w jakim środowisku chciałby w przyszłości pracować np. w biurze, na powietrzu, oraz jakie czynności chciałby wykonywać np. obsługa maszyn, pomoc ludziom, opieka nad zwierzętami, prowadzenie prac usługowych, itp. z kim lub z czym chce pracować),

- jaki jest stan jego zdrowia (czy sprosta wymaganiom konkretnego zawodu, specyfika niektórych zawodów posiada ograniczenia zdrowotne),

- jaki ma temperament (czy jest zdolne do długotrwałej, jednostajnej pracy, czy szybko się męczy, czy jest spokojne, staranne, czy lubi ciszę, czy może ruchliwe, czy lubi pracę samodzielną czy w gronie innych osób itp.),

- co wie o danym zawodzie (środowisko pracy, zadania i czynności, narzędzia pracy, stanowisko pracy, możliwości zatrudnienia, zarobki).

Klasa 3 gimnazjum oraz 8 szkoły podstawowej to czas, kiedy nastolatek musi podjąć ważną decyzję o wyborze zawodu a co za tym idzie szkoły. Niestety mała znajomość siebie, zmiany na rynku pracy, wzrastająca liczba informacji na temat zawodów i ścieżek kształcenia często powodują, że dziecku trudno jest samodzielnie określić swoją przyszłość. W takim momencie szczególnie ważna jest pomoc i wsparcie ze strony rodzica. Rodzice chcąc aktywnie uczestniczyć w wyborze szkoły i zawodu przez ich dziecko, powinni rozmawiać z dzieckiem na ten temat, poznać jego plany, zachęcać do zdobywania informacji z różnych źródeł na temat zawodów, szkół, rynku pracy a także na temat własnych predyspozycji zawodowych.  

 

NOWA (WEDŁUG REFORMY) ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

,

 

Zapraszam Państwa oraz Państwa dzieci na indywidualne konsultacje,

które odbywają się w każdy wtorek od godziny 14.30 do 15.30 w gabinecie 202.

Szkolny Doradca Zawodowy  - Dorota Dziekan

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie  w Polkowicach

 

 

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Szkoły Podstawowej nr 4

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach pod adresem e-mail: iod@sp4.polkowice.pl

Inspektor Ochrony Danych: Stanisław Rozwadowski

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Piotr Leśniewicz

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH (pobierz plik PDF)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Polkowicach

 

Edukacja wczesnoszkolna (klasy I - III)

Język polski

Języki obce

Muzyka

Plastyka

Historia

WOS

Biologia i geografia

Przyroda

Chemia i fizyka

Matematyka

Technika

W-F

EDB

Religia

 

 

 

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440