This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Przedstawiamy Państwu w załączeniu deklarację udziału ucznia w konsultacjach, oświadczenie dla rodziców, regulamin konsultacji i wytyczne GIS, MEN i MZ dotyczące konsultacji dla uczniów, których zorganizowanie na terenie szkoły jest możliwe od 25 maja br.

Uzupełnione deklaracje wraz oświadczeniem rodzica należy odesłać do sekretariatu szkoły na adres: sekretariat@sp4.polkowice.pl

Harmonogram konsultacji z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty został do Państwa przesłany za pomocą dziennika elektronicznego.

Deklaracja na zajęcia konsultacyjne dla uczniów klas VIII

Oświadczenie rodzica w związku z uczęszczaniem dziecka na konsultacje

Regulamin bezpiecznego pobytu uczniów w szkole w trakcie konsultacji

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół - konsultacje w szkole

Zarządzenie nr 17/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych realizowanych od 25 maja 2020r. oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID -19

 

Na podstawie art.68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.), zarządzam:

 §1

 1. Organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w budynku szkoły dla uczniów klas I-III, których rodzice złożyli pisemną deklarację potrzebę opieki dla dzieci (nauczanie zdalne z wykorzystaniem technik i metod na odległość będzie kontynuowane na dotychczasowych zasadach).

 

 1. Ustalam wzór deklaracji dla rodziców dzieci objętych opieką w placówce w czasie epidemii w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

 1. Ustalam następującą organizację zajęć świetlicowych:
  1. świetlica szkolna pracuje w godzinach 6.45- 16.00,
  2. ilość grup świetlicowych zależna jest od potrzeb i deklaracji rodziców,
  3. zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4m2 na osobę,
  4. każda grupa świetlicowa może liczyć co najwyżej 12 uczniów,
  5. podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowane będą zajęcia edukacyjne polegające m.in. na:
 • wspieraniu procesu dydaktycznego realizowanego w poszczególnych oddziałach klasowych poprzez realizację treści nauczania na podstawie materiałów przygotowanych przez nauczycieli uczących w edukacji wczesnoszkolnej,
 • możliwości udziału uczniów w lekcjach on-line (Teams),
 1. podczas zajęć organizowane są przerwy, według potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach,
 2. grupy świetlicowe pracują według planu zajęć, zatwierdzonego przez dyrektora szkoły,
 3. dzieci z poszczególnych oddziałów nie spotykają się w częściach wspólnych, ani w trakcie zabaw na świeżym powietrzu ,
 4. zaleca się korzystanie przez grupy świetlicowe z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi,
 5. wstrzymuje się wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren placówki,
 6. należy ograniczyć aktywności/gry i zabawy sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami,
 7. uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w pojemniku przygotowanym dla każdego ucznia indywidualnie,
 8. uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 §2

 1. Wprowadzam Regulamin zasad bezpiecznego pobytu dzieci w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach w trakcie realizacji  zajęć opiekuńczo-wychowawczych obowiązujący od 25 maja 2020r., stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 

 1. Ustalam wzór oświadczenia dla rodziców dzieci objętych opieką w placówce w czasie epidemii w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia.

 §3

 1. Zobowiązuję pracowników placówki do:
 2. zachowywania dystansu społecznego w czasie pracy – minimum 1,5 metra,
 3. przygotowania sal świetlicowych i dydaktycznych na przyjęcie dzieci poprzez usunięcie przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować,
 4. przestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczącą odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów, czyli minimum 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna),
 5. przestrzegania zakazu kontaktu personelu pomocniczego i kuchennego z dziećmi i personelem sprawującym nad nimi opiekę,
 6. wietrzenia sal minimum raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
 7. organizowania pracy w ten sposób by wykluczyć styczność dzieci z poszczególnych grup,
 8. dezynfekowania lub umycia:
 • sprzętu sportowego oraz podłóg w sali gimnastycznej po każdych zajęciach,
 • sprzętu na boisku wykorzystywanego podczas zajęć ,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN,
 1. niezwłocznego odizolowania dziecka wykazującego niepokojące objawy w wyznaczonym pomieszczeniu z zapewnieniem 2 metrów odległości od innych osób
  i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły,
 2. niezwłocznego informowania dyrektora o stwierdzeniu u siebie niepokojących objawów i niestawiania się do pracy w takim wypadku i stosowania się do realizowania wytycznych (skontaktowanie się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym lub poinformowanie służb pod nr 999 lub 112 o podejrzeniu zakażenia koronawirusem).

 §4

 1. Ustalam zgodnie z zaleceniami obsługi bezpieczeństwa i higieny pracy plan prac porządkowych i dezynfekcji placówki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr  4 do Zarządzenia.
 2. Wyznaczam pracownika pracującego na stanowisku Kierownika Gospodarczego do bieżącego monitoringu prac porządkowych i dezynfekcji i prowadzenia kart monitoringu.
 1. W przypadku organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo zalecam wprowadzenie zasad szczególnej ostrożności zgodnie
  z wytycznymi GIS i MZ.

 §5

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID -19 u pracownika placówki lub ucznia ustalam sposób postępowania:
 2. w przypadku wystąpienia u pracownika placówki lub dziecka objawów sugerujących zakażenie koronawirusem wstrzymuje się przyjmowanie dzieci do placówki i postępuje zgodnie z zaleceniami powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej,
 3. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,
 4. obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny,

 

 §6

Wykonanie Zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach.

 §7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej jednostki oraz przez wywieszenie w siedzibie jednostki.

 

Deklaracja na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych od 25.05.2020r.

Oświadczenie rodzica w związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły w czasie epidemii COVID-19-2

Regulamin zasad bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna

W tym roku szkolnym realizujemy projekt pt.”Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”.    W związku z zaistniałą sytuacją nie możemy kontynuować naszej przygody w formie warsztatów.  Mamy jednak dla Was propozycje innej kulinarnej zabawy. Przenieście się   w świat telewizji i zagrajcie w Milionerów.  Zdobądźcie tytuł „Mistrza wiedzy kulinarnej” uruchamiając poniższy link:

https://learningapps.org/watch?v=px3max5vk20  –  „Mistrz wiedzy kulinarnej”

Podajemy też 2 przepisy na orzeźwiające napoje podczas upalnych dni. Życzymy smacznego!!

Lemoniada truskawkowa        

Do przygotowania potrzebne będą składniki takie jak:  

400 g świeżych truskawek,

2 cytryny lub limonki,              

5 szklanek wody, kilka listków świeżej mięty.

Umyte i usunięte ze szypułek truskawki blenderujemy z 4 szklankami wody i przelewamy do dużego dzbanka.

Obrane ze skórki cytryny i miętę blendujemy z 1 szklanką wody. Odcedzamy je po zblendowaniu, a płyn wlewamy do truskawkowej wody.

Wszystko razem mieszamy a na koniec przelewamy do szklanki. Możemy dodać trochę cukru lub kostkę lodu i delektować się przygotowanym napojem.

 

Sok pomarańczowo jabłkowy    

Do przygotowania potrzebne będą składniki takie jak:  

2 duże jabłka obrane ze skórki  i pozbawione gniazd nasiennych,

1 duża obrana pomarańcza bez pestek i skórek,

1 mała cytryna bez pestek, skórek i białego środka,

ok. 0,5 litra wody.

Owoce myjemy, obieramy ze skórki.

Cytrusy kroimy  w plastry aby łatwo było usunąć pestki.

Wszystko wrzucamy do blendera i rozdrabniamy z niewielką ilością wody,  do momentu, aż nie będą wyczuwalne drobinki owoców.

Następnie dodajemy resztę pozostałej wody i porządnie wszystko mieszamy.

Pijemy od razu po przygotowaniu. To idealny napój na upały.

Gra ruchowa „Pokaż figurę”Naszą dzisiejszą propozycją jest gra ruchowa. Jest to zabawa prosta, lubiana przez dzieci, kształtująca sylwetkę. Daje dużo frajdy i zabawy. Odtwarzajcie w prostej formie kształty sylwetki przedstawione na kartach. Próbujcie je naśladować. Sprawdźcie  swoją koordynację ruchową. Do gry wykorzystajcie  zrobione przez siebie karty figur sylwetki. Poniżej podajemy instrukcję ich wykonania.

Potrzebne Ci będą:  dwa kolory kartek  technicznych, 10 małych białych  kartek, czarny mazak, klej. 

1. Na białych kartkach narysuj mazakiem figury sylwetki.

2. Białe kartki z figurami naklej na  kolorowe kartki techniczne, będą one bardziej trwałe.

3. Zrób dookoła białych  kartek  ramkę o szerokości  ok. 1 cm.

4.Tak przygotowane karty wytnij  nożyczkami.  Na zdjęciach przedstawione zostały nasze propozycje figur sylwetki. Możecie je wykorzystać albo zaproponować własne figury.Życzymy udanej zabawy ;)

Rok 2020 jest wyjątkowy. Został ogłoszony rokiem św. Jana Pawła II.

18 maja przypadają 100 urodziny św. Jana Pawła II!

Głosowanie przeprowadzone 16 października 1978 roku wskazało na nowego papieża Karola Wojtyłę. O godzinie 18.18 nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym, wywołując okrzyki radości wiernych, zgromadzonych na placu św. Piotra. W czasie homilii wypowiedział słynne słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i 5 miesięcy.  Polak wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie, podróżował z orędziem pokoju po całym świecie, zainicjował Światowe Dni Młodzieży, zawierzył  cały świat Matce Bożej oraz Bożemu Miłosierdziu, spotykał się z wyznawcami różnych wyznań i religii.

Odbył:104 zagraniczne podróże apostolskie (poza Włochy), odwiedził 129 narodów

Beatyfikował i kanonizował Sługi Boże z całego świata:  Liczba beatyfikowanych – 1338; Liczba kanonizowanych – 482 kanonizacji.

Odbywał spotkania i audiencje z różnymi ludźmi

Jan Paweł II odbył osiem podróży do Ojczyzny. Pierwszy raz do Polski przybył 2 czerwca 1979. Pielgrzymka zbiegła się w czasie z obchodami 900. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Stanisława. Wówczas wypowiedział na placu Zwycięstwa w Warszawie pamiętne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

W czasie licznych podróży zagranicznych Jan Paweł II często odwiedzał narody, które doświadczyły wojny. Wiele podróży miało charakter ekumeniczny. Dwukrotnie przemawiał w siedzibie ONZ w Nowym Yorku, odwiedził komunistyczną Kubę, a w roku 2000 pielgrzymował do Ziemi Świętej. Wtedy też modlił się pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie.

Papież zaczynał pontyfikat w pełni sił. Jego zdrowie nadszarpnął zamach na życie 13 maja 1981 roku – w rocznicę objawień fatimskich. Na placu św. Piotra Mehmet Ali Agca strzelił do papieża z odległości trzech i pół metra. Papież swoje cudowne ocalenie przypisał wstawiennictwu Matki Bożej.

Zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37. Świat pogrążył się w żałobie. Pogrzeb Papieża odbył się 8 kwietnia. W uroczystościach pogrzebowych na placu św. Piotra uczestniczyło 300 tysięcy wiernych. Dwa miliardy osób oglądało transmisję z ich przebiegu w telewizji. Trumna z ciałem spoczęła w podziemiach bazyliki św. Piotra.

13 maja 2005 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. W odpowiedzi na wołanie wiernych „Santo subito!”, wznoszone podczas pogrzebu Papieża, nowy papież Benedykt XVI udzielił dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania na wszczęcie procesu beatyfikacyjnego.

Beatyfikacji dokonał 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI. We Mszy św. na placu św. Piotra uczestniczyło ok. 1,5 mln osób, w tym trzysta tysięcy Polaków. Na datę liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II wybrano dzień 22 października, przypadający w rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża Polaka.

Kanonizacji Jana Pawła II dokonał papież Franciszek w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie.

Dyrekcja szkoły informuje, że od 25 maja 2020r. będzie możliwość zorganizowania w szkole zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Nauczanie zdalne z wykorzystaniem technik i metod na odległość (Office 365 i Teams) będzie kontynuowane dla uczniów, którzy pozostaną w domu.
Przed podjęciem decyzji, czy Państwa dziecko ma realizować podstawę programową w trybie stacjonarnym czy w formie kształcenia na odległość, proszę zapoznać się z wytycznymi GIS, MEN i MZ (w załączeniu), które w placówce będą wprowadzone.

Kilka istotnych wstępnych informacji (wytyczne MEN):

1. Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w placówce przewiduje się podział oddziałów klasowych na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych.

2. Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej będzie uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie będą uczestniczyć. Organizacja tych zajęć i ich godzinowy wymiar będzie uwzględniał proporcję uczniów POZOSTAJĄCYCH POD OPIEKĄ W SZKOLE I TYCH UCZĄCYCH SIĘ W DOMU.

W załączeniu wysyłamy Państwu deklaracje potrzeby opieki nad dzieckiem. Proszę przemyśleć od którego dnia i w których godzinach Państwa dziecko będzie korzystało z zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych ( co jest ujęte w deklaracji).
Wypełnione deklaracje należy odesłać w formie elektronicznej do 18 maja 2020r. na adres: sekretariat@sp4.polkowice.pl

W terminie późniejszym otrzymają Państwo oświadczenia rodziców w związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły w czasie epidemii COVID - 19, uwzględniające wewnętrzne procedury zgodne z zaleceniami GIS,MZ i MEN.

Na bieżąco proszę śledzić informacje na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym- zarządzenie dyrektora, procedury.


Pozdrawiamy serdecznie, pamiętajmy nawzajem o naszym zdrowiu i bezpieczeństwie.

Dyrekcja szkoły

 

Deklaracja na zajęcia od 25.05.2020r.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna

 

 

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440