This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

            WYTYCZNE W  SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

 1. Bibliotekarz przebywa w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosi osłonę nosa i ust,  oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 2. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległości od rozmówcy (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
 3. Regularnie po każdym przyjęciu książek i podręczników zdezynfekowany jest blat i rękawice bibliotekarza.
 4. W bibliotece może przebywać jeden czytelnik w masce lub innym zabezpieczeniu.. Pozostali stoją na zewnątrz  przynajmniej 2 m od siebie.
 5. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 1. Okres kwarantanny przyniesionej książki wynosi minimum 4 dni.
 2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne .
 3. Zwrócone książki i podręczniki  są złożone w wyznaczonym w szkole miejscu. Odizolowane egzemplarze  oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są  do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami  stosuje się  rękawiczki.
 4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie stosuje ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie naświetla się książek lampami UV.
 5. Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum, tj. do wydania wskazanych książek. Nie ma wolnego dostępu do półek.

 

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
 3. Nauczyciel bibliotekarz kontaktuje się rodzicami i uczniami przez e- dziennik w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
 4. Przypomina się uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, , usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 5. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni odkupują wskazaną przez nauczyciela biblioteki książkę.
 6. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.
 8. Nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły wyznacza miejsce do przechowywania książek w czasie kwarantanny.
 9. Osoby dokonujące zwrotu książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania zbiorów, np.
  -pozostawienie książek i podręczników wyznaczonym miejscu w przedsionku szkoły przez rodziców lub uczniów w terminie od 15-19.06.2020 r.
 10. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji. 

 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej dotyczącej organizacji pracy bibliotek szkolnych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl/ ; https://gis.gov.pl/

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W terminie głównym

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Przedmiot

Czas trwania

Przedłużenie czasu

język polski

 

120 minut

do 180 minut

matematyka

 

100 minut

do 150 minut

język obcy nowożytny

90 minut

do 135 minut

 

 

 WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA W 2020 r. EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Prosimy uczniów klas ósmych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizacja Egzaminu ósmoklasisty w roku 2020.

 

Informacja na stronie OKE

Informacja na stronie CKE

Wytyczne GIS, MZ, MEN

 

 

Przedstawiamy Państwu w załączeniu deklarację udziału ucznia w konsultacjach, oświadczenie dla rodziców, regulamin konsultacji i wytyczne GIS, MEN i MZ dotyczące konsultacji dla uczniów, których zorganizowanie na terenie szkoły jest możliwe od 25 maja br.

Uzupełnione deklaracje wraz oświadczeniem rodzica należy odesłać do sekretariatu szkoły na adres: sekretariat@sp4.polkowice.pl

Harmonogram konsultacji z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty został do Państwa przesłany za pomocą dziennika elektronicznego.

Deklaracja na zajęcia konsultacyjne dla uczniów klas VIII

Oświadczenie rodzica w związku z uczęszczaniem dziecka na konsultacje

Regulamin bezpiecznego pobytu uczniów w szkole w trakcie konsultacji

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół - konsultacje w szkole

Zarządzenie nr 17/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych realizowanych od 25 maja 2020r. oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID -19

 

Na podstawie art.68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.), zarządzam:

 §1

 1. Organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w budynku szkoły dla uczniów klas I-III, których rodzice złożyli pisemną deklarację potrzebę opieki dla dzieci (nauczanie zdalne z wykorzystaniem technik i metod na odległość będzie kontynuowane na dotychczasowych zasadach).

 

 1. Ustalam wzór deklaracji dla rodziców dzieci objętych opieką w placówce w czasie epidemii w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

 1. Ustalam następującą organizację zajęć świetlicowych:
  1. świetlica szkolna pracuje w godzinach 6.45- 16.00,
  2. ilość grup świetlicowych zależna jest od potrzeb i deklaracji rodziców,
  3. zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4m2 na osobę,
  4. każda grupa świetlicowa może liczyć co najwyżej 12 uczniów,
  5. podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowane będą zajęcia edukacyjne polegające m.in. na:
 • wspieraniu procesu dydaktycznego realizowanego w poszczególnych oddziałach klasowych poprzez realizację treści nauczania na podstawie materiałów przygotowanych przez nauczycieli uczących w edukacji wczesnoszkolnej,
 • możliwości udziału uczniów w lekcjach on-line (Teams),
 1. podczas zajęć organizowane są przerwy, według potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach,
 2. grupy świetlicowe pracują według planu zajęć, zatwierdzonego przez dyrektora szkoły,
 3. dzieci z poszczególnych oddziałów nie spotykają się w częściach wspólnych, ani w trakcie zabaw na świeżym powietrzu ,
 4. zaleca się korzystanie przez grupy świetlicowe z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi,
 5. wstrzymuje się wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren placówki,
 6. należy ograniczyć aktywności/gry i zabawy sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami,
 7. uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w pojemniku przygotowanym dla każdego ucznia indywidualnie,
 8. uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 §2

 1. Wprowadzam Regulamin zasad bezpiecznego pobytu dzieci w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach w trakcie realizacji  zajęć opiekuńczo-wychowawczych obowiązujący od 25 maja 2020r., stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 

 1. Ustalam wzór oświadczenia dla rodziców dzieci objętych opieką w placówce w czasie epidemii w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia.

 §3

 1. Zobowiązuję pracowników placówki do:
 2. zachowywania dystansu społecznego w czasie pracy – minimum 1,5 metra,
 3. przygotowania sal świetlicowych i dydaktycznych na przyjęcie dzieci poprzez usunięcie przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować,
 4. przestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczącą odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów, czyli minimum 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna),
 5. przestrzegania zakazu kontaktu personelu pomocniczego i kuchennego z dziećmi i personelem sprawującym nad nimi opiekę,
 6. wietrzenia sal minimum raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
 7. organizowania pracy w ten sposób by wykluczyć styczność dzieci z poszczególnych grup,
 8. dezynfekowania lub umycia:
 • sprzętu sportowego oraz podłóg w sali gimnastycznej po każdych zajęciach,
 • sprzętu na boisku wykorzystywanego podczas zajęć ,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN,
 1. niezwłocznego odizolowania dziecka wykazującego niepokojące objawy w wyznaczonym pomieszczeniu z zapewnieniem 2 metrów odległości od innych osób
  i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły,
 2. niezwłocznego informowania dyrektora o stwierdzeniu u siebie niepokojących objawów i niestawiania się do pracy w takim wypadku i stosowania się do realizowania wytycznych (skontaktowanie się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym lub poinformowanie służb pod nr 999 lub 112 o podejrzeniu zakażenia koronawirusem).

 §4

 1. Ustalam zgodnie z zaleceniami obsługi bezpieczeństwa i higieny pracy plan prac porządkowych i dezynfekcji placówki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr  4 do Zarządzenia.
 2. Wyznaczam pracownika pracującego na stanowisku Kierownika Gospodarczego do bieżącego monitoringu prac porządkowych i dezynfekcji i prowadzenia kart monitoringu.
 1. W przypadku organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo zalecam wprowadzenie zasad szczególnej ostrożności zgodnie
  z wytycznymi GIS i MZ.

 §5

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID -19 u pracownika placówki lub ucznia ustalam sposób postępowania:
 2. w przypadku wystąpienia u pracownika placówki lub dziecka objawów sugerujących zakażenie koronawirusem wstrzymuje się przyjmowanie dzieci do placówki i postępuje zgodnie z zaleceniami powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej,
 3. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,
 4. obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny,

 

 §6

Wykonanie Zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach.

 §7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej jednostki oraz przez wywieszenie w siedzibie jednostki.

 

Deklaracja na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych od 25.05.2020r.

Oświadczenie rodzica w związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły w czasie epidemii COVID-19-2

Regulamin zasad bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna

W tym roku szkolnym realizujemy projekt pt.”Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”.    W związku z zaistniałą sytuacją nie możemy kontynuować naszej przygody w formie warsztatów.  Mamy jednak dla Was propozycje innej kulinarnej zabawy. Przenieście się   w świat telewizji i zagrajcie w Milionerów.  Zdobądźcie tytuł „Mistrza wiedzy kulinarnej” uruchamiając poniższy link:

https://learningapps.org/watch?v=px3max5vk20  –  „Mistrz wiedzy kulinarnej”

Podajemy też 2 przepisy na orzeźwiające napoje podczas upalnych dni. Życzymy smacznego!!

Lemoniada truskawkowa        

Do przygotowania potrzebne będą składniki takie jak:  

400 g świeżych truskawek,

2 cytryny lub limonki,              

5 szklanek wody, kilka listków świeżej mięty.

Umyte i usunięte ze szypułek truskawki blenderujemy z 4 szklankami wody i przelewamy do dużego dzbanka.

Obrane ze skórki cytryny i miętę blendujemy z 1 szklanką wody. Odcedzamy je po zblendowaniu, a płyn wlewamy do truskawkowej wody.

Wszystko razem mieszamy a na koniec przelewamy do szklanki. Możemy dodać trochę cukru lub kostkę lodu i delektować się przygotowanym napojem.

 

Sok pomarańczowo jabłkowy    

Do przygotowania potrzebne będą składniki takie jak:  

2 duże jabłka obrane ze skórki  i pozbawione gniazd nasiennych,

1 duża obrana pomarańcza bez pestek i skórek,

1 mała cytryna bez pestek, skórek i białego środka,

ok. 0,5 litra wody.

Owoce myjemy, obieramy ze skórki.

Cytrusy kroimy  w plastry aby łatwo było usunąć pestki.

Wszystko wrzucamy do blendera i rozdrabniamy z niewielką ilością wody,  do momentu, aż nie będą wyczuwalne drobinki owoców.

Następnie dodajemy resztę pozostałej wody i porządnie wszystko mieszamy.

Pijemy od razu po przygotowaniu. To idealny napój na upały.

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440